ค้นหาบทความ 🙄

5/12/66

ประชาธิปไตย กับ ธรรมาธิปไตย… คุณเลือกอะไร ? | by Jub Urapa ตอนที่ ๒

เนื้อหานี้ เป็นการสรุปความ ตีความ โดยผู้เขียน (Jub Urapa) ซึ่งอ้างอิงข้อมูล จากธรรมะบรรยาย ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน
 เรื่อง “ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ”“ประชาธิปไตย”
กับ
“ธรรมาธิปไตย”


    … คุณเลือกอะไร ?

ก่อนอื่น  ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า  “ระบอบการปกครอง” และ “อธิปไตย” ก่อน
  • ระบอบการปกครอง คือ รูปแบบการปกครองประเทศ เช่น ประชาธิปไตย คณาธิปไตย (ระบอบที่มีการตัดสินใจโดยคณะบุคคล) และ เผด็จการ

  • อธิปไตย คือ อำนาจที่เป็นใหญ่ โดยดูจากเกณฑ์ที่บุคคล หรือ คณะบุคคล ใช้การตัดสินใจ มี 3 อย่าง คือ โลกาธิปไตย อัตตาธิปไตย และ “ธรรมาธิปไตย”  

    โลกาธิปไตย คือ คนส่วนมากเป็นใหญ่ มีการตัดสินใจตามกระแสคนส่วนมาก พวกมากลากไป  
    อัตตาธิปไตย คือ ตัวเองเป็นใหญ่ มีการตัดสินใจโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นเกณฑ์ 
    ธรรมาธิปไตย คือ ธรรมเป็นใหญ่ มีการตัดสินใจ โดยถือเอา ศีลธรรม คุณธรรม ความจริง และ ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นเกณฑ์
  ระบอบเผด็จการ และ คณาธิปไตย อาจเป็นได้ทั้ง โลกาธิปไตย อัตตาธิปไตย หรือ ธรรมาธิปไตย

  เช่นเดียวกัน ระบอบประชาธิปไตย อาจเป็น โลกาธิปไตย อัตตาธิปไตย หรือ ธรรมาธิปไตย ก็ได้
— ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การตัดสินใจที่ประชาชนใช้ ตอนไปลงคะแนนเลือกตั้ง และ เกณฑ์การตัดสินใจที่ สมาชิกผู้แทนราษฏร และ สมาชิกวุฒิสภา ใช้ในการบริหารประเทศ

 ถ้าประชาชนลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ตามกระแส — เราก็มีประชาธิปไตยแบบ โลกาธิปไตย คือ พวกมากลากไป ... 

ถ้าในประเทศ มีประชาชนคนหมู่มากเป็นผู้มีคุณธรรม มีปัญญา มีความรู้ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การพัฒนาประเทศ ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ และสามารถแยกแยะ ความจริง ออกจาก ความเท็จ Fake News และ ข้อมูลบิดเบือน ได้ มีตรรกะเหตุผล อยู่บนสัมมาทิฐิ ไม่ใช่เหตุผลของกิเลส — เราก็จะได้สมาชิกผู้แทนราษฏรที่ดี คือ พวกมากลากประเทศไป "ในทางที่ดี" 

ถ้าในสังคม คนหมู่มาก ขาดคุณธรรม ขาดปัญญา และ ขาดความรู้ในด้านต่างๆที่กล่าวมา ข้างต้น ก็จะโอนเอนไปตามกระแส ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนในสื่อโซเชียล ถูกชักจูง ถูกหลอก ได้ง่าย — เราก็จะได้สมาชิกผู้แทนราษฏรที่ไม่ดี คือ พวกมากลากประเทศไป  " ในทางเสื่อม" 

 ถ้าประชาชนลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เพราะความต้องการ หรือ ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ ถือทิฏฐิของตัวเอง ความชอบหรือไม่ชอบ ของตัวเอง พรรคพวกของตัวเอง ถูกใจแม้ไม่ถูกต้อง เห็นแก่เงินซื้อเสียง หรือมองอยู่แค่สิ่งที่ตัวเองจะได้จากนโยบายประชานิยมของพรรคการเมือง เช่น นโยบายที่มุ่งเน้นการให้เงิน — >  เราก็มีประชาธิปไตยแบบอัตตาธิปไตย คือ ความต้องการ หรือ ผลประโยชน์ส่วนตนของประชาชนแต่ละคนเป็นใหญ่

      ( การให้เงินไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีศีลธรรม คุณธรรม เข้าถึง สาธารณูปโภคพื้นฐาน สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึงความรู้ และ เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างแท้จริง )

   ถ้าประชาชนลงคะแนน เลือกผู้ที่มี ศีลธรรมคุณธรรม มีปัญญา มีความรู้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเข้าไปอยู่ในสภาแล้ว ก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วย ศีลธรรม คุณธรรม ความจริง ปัญญา และ ความรู้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม — >  ประเทศไทยก็จะมีประชาธิปไตย ที่เป็นธรรมาธิปไตย ได้


  อ่านมาถึงตรงนี้ น่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่า .. 


1) ประชาธิปไตยที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จะต้องมี ธรรมาธิปไตยเป็นแกน 

2) ประชาธิปไตยในประเทศไทย เป็นประชาธิปไตย แบบโลกาธิปไตย และ อัตตาธิปไตย เพียงเท่านั้น และยังห่างไกลมากๆ จากประชาธิปไตยที่เป็นธรรมาธิปไตย

การตัดสินใจของคนที่ขาด ศีลธรรม คุณธรรม ปัญญา และ ความรู้ มักวนเวียน อยู่กับอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย

จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงต้องเริ่มต้นจากการอบรมสั่งสอนประชาชน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา มีความรู้ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติ และสามารถแยกแยะ ข้อมูลจริง ข้อคิดเห็น ข้อมูลเท็จ Fake News และข้อมูลบิดเบือนได้ เวลาฟังข้อมูลใดๆ ที่ตรรกะมีเหตุผลดูดี ก็สามารถแยกแยะ ตรรกะเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กับ ตรรกะเหตุผลของกิเลสส่วนตน ออกจากกันได้

ขณะเดียวกัน ในวันนี้

    ที่ประชาชนจำนวนมาก อาจไม่ได้เลือก ส.ส. ด้วย ธรรมาธิปไตย เราจึงจำเป็นต้องมีระบบ และกฎเกณฑ์ บางอย่าง เพื่อ ...

1 ) ป้องกันไม่ให้ ประชาธิปไตย แบบโลกาธิปไตย และอัตตาธิปไตย ทำลายประเทศของเรา และ
2) เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมาธิปไตย ให้กับประชาธิปไตย เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขร่มเย็น และเจริญก้าวหน้า


สิ่งที่ประเทศไทยขาด และประชาชนทุกคน จะต้องช่วยกันเรียกร้อง คือ
“ธรรมาธิปไตย” โดยเริ่มจาก “เรียกร้องกับตัวเองก่อน” ด้วยการตัดสินใจเลือก ส.ส. โดย

  ไม่เลือกตามกระแสโซเชียล
  ไม่ยึดถือ ความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตน หรือ ความชอบหรือไม่ชอบของตนเอง

เลือกคนที่มี ศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา มีความรู้ และทำเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

ถ้าเลือกประชาธิปไตย โดยไม่เข้าใจธรรมาธิปไตย เราอาจได้ โลกาธิปไตย และ อัตตาธิปไตย 
 แต่ .... ถ้าเราเลือกธรรมาธิปไตย วันนึง เราจะได้ ประชาธิปไตยที่เป็น ธรรมาธิปไตย

ดังนั้น ประชาธิปไตยของไทย จะเป็นธรรมาธิปไตยได้ ก็เพราะประชาชนคนไทย นั่นเอง


บทความโดย :
 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (129) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (149) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (8) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (174) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand