ค้นหาบทความ 🙄

3/18/65

“วันท้องถิ่นไทย" ๑๘ มีนาคม ของทุกปี ปฐมบทแห่งการปกครอง

ย้อนอดีต ไปในปี พ.ศ.๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชดําริ ที่จะกระจายอํานาจ ไปสู่ท้องถิ่น

Thai Local Day

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พระราชกําหนด สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. (รัตนโกสินทร์ศกที่) ๑๑๖ ขึ้น


      ท่าฉลอม เดิมเป็นตําบลหนึ่งอยู่ในการปกครองของอําเภอเมืองสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีน ตรงข้าม กับตําบลมหาชัย ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร ในอดีตการคมนาคมระหว่างตําบลท่าฉลอมกับตําบลมหาชัย มีอยู่เพียงทางเดียว คือ ต้องนั่งเรือข้ามแม่นํ้าท่าจีน ซึ่งมีท่าเรืออยู่ หน้าเมือง จึงเป็นที่มาของเพลง “ท่าฉลอม กับมหาชัย” ที่ครูเพลงชาลี อินทรวิจิตร แต่งให้ ชนินทรนันทนาคร ร้องจนโด่งดังเป็นเพลงอมตะที่ชาวสมุทรสาครและคนทั่วไปรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดี 

แต่ปัจจุบันถนนและสะพานตัดข้ามแม่น้ําท่าจีนเชื่อมต่อถนนพระราม ๓ ถึงท่าฉลอม จึงทําให้การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น

สุขาภิบาลท่าฉลอม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย 

     ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม พร้อมกับ พระราชทานชื่อถนนว่า “ถนนถวาย” ซึ่งประชาชนชาวตําบลท่าฉลอม ได้ร่วมกันสละที่ดิน และเงินสร้างไว้ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ครบรอบ 117 ปี "วันท้องถิ่นไทย"ย้อนอดีต ไปในปี พ.ศ.๒๔๔๐

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชดําริ ที่จะกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. (รัตนโกสินทร์ศกที่) ๑๑๖ ขึ้น ภายหลังที่ทรงส่งคนไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศยุโรป และได้เริ่มทําการทดลองศึกษาขึ้นในกรุงเทพมหานคร

      สุขาภิบาลนี้ในชั้นต้นให้มีหน้าที่ ทําลายขยะมูลฝอย การจัดเก็บที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะของประชาชนคนทั่วไป จัดการห้ามต่อไปภายหน้า อย่าได้ปลูกสร้าง หรือซ่อมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค ขนย้ายสิ่งโสโครกและสิ่งรําคาญของมหาชนไปให้พ้นเสีย การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯ นี้ ดําเนินการโดยข้าราชการทั้งหมด โดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นผู้กําหนด

      เมื่อพิจารณารูปแบบการปกครองแล้ว จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ เป็นการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนมิได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด เป็นการดําเนินการโดยข้าราชการและใช้จ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาส เมืองนครเขื่อนขันธ์  ( เมืองพระประแดง
สมุทรปราการ) เมื่ อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๔ ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์
สกปรกมาก และทรงมีพระราชดํารัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า

“โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” (ตลาดท่าฉลอม)

    จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ร้อนพระทัยมากทรงคิดหาวิธีร่วมกับ พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร ทางพระยาพิไชยสุนทร จึงได้เชิญกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้าชาวจีน ในตลาดท่าฉลอมมาประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ประชาชนและพ่อค้าชาวจีน ยินดีที่จะออกเงินซื้ออิฐปูถนน แต่ขอให้ทาง ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ทําถนน โดยใช้แรงงานนักโทษ ทําการปรับพื้นดินและเก็บกวาดขยะ มูลฝอยขนไปเททิ้ง
เป็นครั้งคราว 

    โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ได้เสด็จออกตรวจดูการดําเนินงาน ก่อสร้างถนนในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๒๔ ถนนสายนี้ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้เรี่ยไรกันเป็น จํานวนเงิน ๕,๔๗๒ บาท เป็นถนนปูอิฐกว้าง ๒ วา ยาว ๑๑ เส้น ๑๔ วา และทรงมีพระดําริว่า ถนนสายนี้ เป็นของราษฎรได้ลงทุนเสียสละเงิน เป็นจํานวนมาก หากไม่มีแผนรองรับการซ่อมแซมไว้ให้ดีแล้วอาจชํารุดเสียหาย ทรงเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้ภาษีโรงร้านให้เป็นภาษีสําหรับสุขาภิบาล จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมมาใช้ทํานุ บํารุงท้องถิ่นในกิจการ ๓ ประเภท คือ ซ่อมแซมถนน จุดโคมไฟให้มีแสงสว่าง ในเวลาค่ําคืน และจัดจ้างคนงานสําหรับ กวาดขยะมูลฝอย


ข้อเสนอในการใช้ ภาษีโรงร้านนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘
  จึงนับได้ว่าเป็นวันกําเนิดสุขาภิบาล แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมบริหารชุดแรก ประกอบด้วย

๑. หลวงพัฒนาการภักดี กํานันตําบลท่าฉลอม
๒. ขุนพิจารณ์นรกิจ
๓. ขุนพินิจนรภาร
๔. จีนพัก
๕. จีนศุข
๖. จีน เน่า
๗. จีนอู๊ด
และ ๘. จีนโป๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน


จากนั้นใน วันที่ ๑๘ มี นาคม พ.ศ.๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินมายัง เมืองสมุทรสาครโดยทางรถไฟเพื่อทรงเปิด “ถนนถวาย” ที่ประชาชนชาวตําบล ท่าฉลอมมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง ต่อมาจึงได้ถือเอาวันที่ ๑๘ มีนา ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย”

 

อ้างอิง / ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล/ภาพ :

  • fb ท้องถิ่นไทย : แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

  • http://www.tambonbansong.go.th/tambonbansong/mainfile/fileupdate105.pdf

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp 

 รวมหนังสือ รัชกาลที่ ๕

รวมหนังสือ รัชกาลที่ 5 

 Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (128) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (11) ความรู้ (147) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (48) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (173) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand