ค้นหาบทความ 🙄

10/09/66

ส.ป.ก. ย่อมาจากอะไร ? และประวัติความเป็นมา ALRO

ส.ป.ก. ย่อมาจากคำเต็มว่า "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" ( Agricultural Land Reform Office: ALRO) เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่บริหารจัดการที่ดินทำกินให้แก่ เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม

ส.ป.ก. ย่อมาจากอะไร ?


ความเป็นมา  ก่อนที่จะก่อเกิด "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" หรือ ที่เรียกว่า ส.ป.ก. 

       องค์นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพราะ ในอดีต เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน เกษตรกรไทย ขาดโอกาสการเข้าถึงพื้นที่ทำกินได้ ด้วยเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ก่อเกิดปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ไร้ที่ดินทำกินมายาวนาน และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น...

จัดตั้ง "สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

       รัฐบาลในขณะนั้น คือ รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2516 - 2518) จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อสภานิติบัญญัติ และได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518 โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นี้ ในปี พ.ศ.2518 ในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 54 วันที่ 5 มีนาคม 2518 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2518 เป็นต้นมา ... 

และ...ทันทีที่พระราชบัญญัตินี้ ถูกประกาศใช้บังคับ ...

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙  ( พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ) ทรงให้การสนับสนุน ให้โครงการปฏิรูปที่ดินดำเนินไปโดยสัมฤทธิ์ผล

    พระองค์ได้พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 51,967 ไร่ 95 ตารางวา  ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , นครนายก นครปฐม , ราชบุรี , เพชรบุรี , สระบุรี  และ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้กับ "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ดิน" เป็นประเดิมเริ่มแรก... 

    พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานที่ดินในครั้งนั้น ยังเป็นการหล่อหลอมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ มีความเข้าใจ ในนโยบายการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมของรัฐบาลตรงกัน และทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ...

  การคมนาคม และการชลประทาน 

ทั้งนี้ ที่ดินพระราชทานสวนใหญ่นี้ มีสภาพเป็นที่นา ไม่มีถนนเข้าถึงแปลงที่ดิน เดิมที เกษตรกรต้องเดินทาง โดยทางน้ำเป็นหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน เพื่อเป็นการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งปัจจัยการผลิต และผลผลิตทางการเกษตร ในที่ดินพระราชทาน จำนวน 5 จังหวัด โดยก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก รวมระยะทาง 15,320 กิโลเมตร และก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย รวมระยะทาง 91 .147 กิโลเมตร   รวมถึง การขุดคลองส่งน้ำ  และคลองระบายน้ำ 

การจัดตั้ง "สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) " ขึ้น เพื่อนำที่ดินของรัฐ และที่ดินจากการจัดซื้อจากเอกชน มาจัดสรรให้เกษตรกรไทย ได้เข้าถึง และสามารถใช้ทำประโยชน์  เรียกที่ดินเหล่านี้ว่า ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01  


ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร ? 

       ที่ดิน ส.ป.ก. หรือ คำเรียกที่เรามักได้ยินจากสื่อต่างๆ คือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01   

   เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 คือ  เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้ กับประชาชน เพื่อได้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  โดยมีหลักว่า 

 "ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้น ใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน" 

และนอกเหนือจาก ฐานนะยากจนแล้ว ยังมี ผู้ที่มีสิทธิได้ที่ดิน ยังเป็นบุคคลกลุ่มนี้ 
  • สถาบันเกษตรกร
  • ผู้ประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • ผู้ที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่สงวนของรัฐ
  • ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดิน
โดย สิทธินี้จะหมดไปเมื่อ ... 
  • ผู้ถือครอง เสียชีวิต หรือสละสิทธิ์
  • ผู้ถือครอง โอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ การเช่าให้ผู้อื่น
  • ผู้ถือครอง ขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้
  • ผู้ถือครอง ฝ่าฝืนข้องบังคับเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์


ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ - การศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานที่ศึกษา และเป็นประโยชน์ของทางราชการ


  • เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฏรในด้านต่าง ๆ และการพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในทันที (Real time) รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยค้นหาการพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลเพื่มเติม เกี่ยวกับ ส.ป.ก. 

 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (128) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (11) ความรู้ (147) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (48) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (173) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand