ค้นหาบทความ 🙄

9/28/66

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย | ครบรอบ ๑๐๖ ปี

กว่าจะเป็นธงไตรรงค์ สู่ ธงชาติไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน...  เพราะอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน เรามาดูวิวัฒนาการของธงชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กันครับ

28 sep Thai National Flag Day


ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง

ธงพื้นแดงเกลี้ยง  
พ.ศ. 2199 – พ.ศ. 2325

    ประเทศไทยใช้ธงสีแดง มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีใครทราบข้อมูลแน่นอน... สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับธงพื้นแดงเกลี้ยง ไว้ในเชิงอรรถ ของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า พบหลักฐานในหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยที่ลังกาทวีป เมื่อคราวพระอุบาลีออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหล ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ ว่าใช้ธงพื้นแดงสีเดียว


ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง

ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง 
( พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352 )
(ใช้สำหรับเรือหลวง)

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ 1 ) ให้ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้น ...  ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดง สำหรับประดับเรือหลวง เพื่อแสดงความแตกต่างจากเรือราษฎรชาวสยามทั่วไปที่ใช้ธงแดงเกลี้ยง
ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง

• ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง

( พ.ศ. 2352 – พ.ศ. 2394 )
   เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 2  (สำหรับเรือหลวงเท่านั้น)   ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง ในช่วงรัชกาลที่ 2 แผ่นดินสยามได้ช้างเผือกเข้ามาถึง 3 ช้าง ได้แก่ พระยาเศวตกุญชร , พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ์  ซึ่งในประเพณีไทยถือว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสูง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างสีขาวไว้ในวงจักรสีขาว กลางธงสีแดง ใช้สำหรับเรือหลวง ส่วนเรือราษฎรยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงเช่นเดิม


ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง

• ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง
( พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2459 )

*เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3  ใช้สำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป  ... 
ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 6 เป็นธงสำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า ธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้น ซ้ำกับประเทศอื่น ทำให้สังเกตได้ยาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง .... 
ธงนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชน แต่เรือหลวงนั้นทรงกำหนดให้ใช้พื้นเป็นสีน้ำเงินขาบชักขึ้นที่หัวเรือ เพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับแยกแยะว่าเป็นเรือหลวงด้วย ธงนี้มีชื่อว่า ธงเกตุ (ต่อมาได้วิวัฒนาการ มาเป็นธงฉานของกองทัพเรือไทยในปัจจุบัน) 
ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น
ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น
( พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2460 )   *เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับหน่วยงานราชการ ..  ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น เริ่มใช้เป็นธงชาติเมื่อ พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 มาตรา 4 ข้อ 19 กำหนดให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดง ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหน้าหันเข้าเสาธง สำหรับเป็นธงราชการ 
ธงแดงขาวห้าริ้ว

• ธงแดงขาวห้าริ้ว 
 
  ( พ.ศ. 2460 )

   เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับประชาชน ธงแดงขาวห้าริ้ว ถือเป็นต้นแบบธงไตรรงค์ ใช้เป็นธงค้าขายสำหรับประชาชน
(ชื่อในเอกสารราชการเรียกว่า ธงค้าขาย)
แต่สำหรับหน่วยงานราชการของรัฐบาลสยาม ยังคงใช้ธงช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ แต่ใช้รูปช้างเผือกแบบทรงเครื่องยืนแท่น 
ซึ่งแต่เดิมธงนี้เป็นธงสำหรับเรือหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๔๐ และมีฐานะเป็นธงราชการอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๓

มีพระราชดำริว่า ธงช้างทำยาก และไม่ใคร่ได้ทำแพร่หลายในประเทศ โดยธงช้างที่ขายตามท้องตลาดนั้น มักจะเป็นธงที่ผลิตจากต่างประเทศ และประเทศที่ทำไม่รู้จักช้าง ... ดังนั้น รูปร่างของช้างที่ปรากฏ จึงไม่น่าดู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบยาวสีแดง ๓ แถบ สลับกับแถบสีขาว ๒ แถบ (ธงแดงขาวห้าริ้ว)  ซึ่งคล้ายกับธงชาติไทยในปัจจุบัน

ธงไตรรงค์
• ธงไตรรงค์
พ.ศ. 2460 – ปัจจุบัน

* เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6  
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2460 - ปัจจุบัน  ธงไตรรงค์  ประกาศใช้เป็นธงชาติสยาม เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2460  ( ในสมัยรัชกาลที่ 6 )  ธงชาติสยาม แบบใหม่นี้ ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกครั้งแรก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งกองทหารอาสาของไทยได้ใช้เชิญไปเป็นธงไชยเฉลิมพลประจำหน่วย โดยกำหนดให้มีสามสี (Tricolor) คือ แดง ขาว และน้ำเงินแก่ ตามลักษณะธงชาติของประเทศผู้นำฝ่ายพันธมิตร
พระองค์ทรงพระราชทานชื่อเรียกว่า “ธงไตรรงค์” พร้อมความหมาย สีแดง หมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา ... สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ และ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา ...ธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์

    
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึง ความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป .... 

วันพระราชทานธงชาติไทย

... เมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมซึ่งนำโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ให้ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็น วันพระราชทานธงชาติไทย  โดยให้เริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ


ธงชาติไทย เบอร์ 6 ดีที่สุด สวยที่สุด  !!!  ผ้าเกรดยุโรปเหมือนที่สำนักนายกฯ ใช้จัดงานธงไตรรงค์ธำรงไทยปี 2553  โดย :  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย  "ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย" นี้พิมพ์สีทั้งผืน ด้วยสีที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด  - เบอร์ 6 ขนาดผืนกว้าง 60 ซม. ยาว 90 ซม. - เนื้อผ้าเกรดยุโรป ล๊อตนี้เป็น Limited Edition   - เนื้อผ้าใยสังเคราะห์เกรดที่ใช้ทำธงโดยเฉพาะ ให้ความเงางามเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ และยังทนทานตามมาตรฐานยุโรป   - ดูแค่เชือกธงก็รู้ว่า ในตลาดขายธงในประเทศไทย ... มีใครกล้าให้แบบนี้?   - ผลิตจำนวนจำกัด มีจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเท่านั้น   - ธงทุกผืนที่จะส่งให้จะถูกบรรจุอยู่ในถุงซิปอย่างดี เพราะนี่คือ "ธงชาติไทย" ที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยตั้งใจทำออกมาอย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้เป็นเจ้าของ 

      ในหลายประเทศ ประชาชนให้ความเคารพธงชาติ  โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็น การแขวนประดับธงชาติ ตาม บ้านเรือน และ อาคารสำนักงานเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ แทบจะไม่ว่างเว้นจากธงชาติ...  นั่นเพราะ.... ธงชาติ  คือ  รากเหง้าของประเทศ  

       
แต่ในสังคมประเทศไทย ในยุคสมัยนี้ ... กลับมีการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่  คนรุ่นใหม่  ว่า ธงชาติไทย คือ วัฒนธรรม และมรดก หรือ สัญลักษณ์ ของฝ่าย อนุรักษ์นิยม ....ดังนั้น ถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า และทันสมัย  ไม่จำเป็นต้องเคารพธงชาติไทย   อย่างเช่น มีกลุ่มการเมืองคณะหนึ่ง ปลุกปั่นยุยงเยาวชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง  ปลุกฝังความคิดให้เกลียดชังประเทศชาติ และวัฒนธรรมของไทย  


ค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธงชาติไทย 
ข้อมูล และ ภาพประกอบ
  • พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
  • พิพิธภัณฑ์รัฐสภา https://parliamentmuseum.go.th/ar63-Thai-Flag.html
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
  • หนังสือคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


คลิ๊ก >> สั่งซื้อธงชาติไทย ที่ได้มาตรฐาน   
จำหน่ายโดย  :  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (128) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (11) ความรู้ (147) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (48) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (173) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand