ค้นหาบทความ 🙄

5/01/66

พระแสงราชศัสตราวุธ เครื่องราชอิสริยยศชั้นสูง

พระแสงตรีศูล และ พระแสงกระบี่นาคสามเศียร  ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์ Weltmuseum กรุงเวียนนา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อเชิดชูฝีมืออันประณีตวิเศษของช่างไทย

พระแสงราชศัสตราวุธ เครื่องราชอิสริยยศชั้นสูงศิลปวัตถุทั้งสองรายการ เป็น พระแสงราชศัสตราวุธ อันจัดเป็นเครื่องราชอิสริยยศชั้นสูงซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซฟ ที่ ๑ แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เพื่อทรงผูกสัมพันธ์เจริญพระราชไมตรี

(๑) พระแสงตรีศูล


     พระแสงตรีศูล เป็นพระแสงราชศัสตราวุธสำหรับพระเกียรติยศองค์พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของพระบรมราชจักรีวงศ์คู่กับพระแสงจักร

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพระแสงตรีศูลองค์นี้ มาถวายแด่ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซฟ ที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ พร้อมด้วยพระราชสาส์นเจริญพระราชไมตรี ดังมีความตอนหนึ่งว่า 

      “…กรุงสยามทราบว่า กรุงออศเตรียเปนสืบเนื่องมาแต่วงษพระเจ้าแผ่นดินแลพระบรมราชวงษในยุโรปโบราณฤกซึ้งมา สมควรจะทรงรับพระแสงตรีศูล ซึ่งเปนฝีมือช่างอย่างสยามในปัตยุบันนี้ กรุงสยามได้ให้ถ้ายทำเทียบแบบโดยชัดเจนออกจากเครื่องราชอิศริยยศ ซึ่งเปนของโบราณสำหรับพระเจ้าแผ่นดินในทิศตวันออก ได้ทรงใช้แลเปนที่นับถือตามขัตติยจารีตมา ในอินดิยาณาจักรตั้งแต่ในเวทิกสมัย แลเปนเครื่องราชอิศริยยศ อันเปนที่นับถืออยู่ในหมู่อัษฎาวุธ สำหรับพระเจ้าแผ่นดินสยามในปัตยุบันนี้...”

    *** (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) ดังภาพสำเนาพระราชสาส์นองค์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรียที่ได้เชิญมาแสดงประกอบ ณ ที่นี้พระแสงตรีศูล  องค์นี้  ใบพระขรรค์เป็นเหล็กกล้าคร่ำทอง โคนพระขรรค์องค์กลางประดับตราอาร์มช้างสามเศียรยืนแท่น เหนือตราอาร์มปรากฏตราพระเกี้ยว อันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปล่งรัศมีและประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีราชสีห์และคชสีห์ประคองฉัตร ๗ ชั้นอยู่ซ้ายขวา สองข้างของตราอาร์มเป็นรูปมกรคายต่อเนื่องออกไปยังโคนพระขรรค์องค์ซ้ายและขวา 


     ด้ามหุ้มทองคำลงยาประดับพลอย ปลายสุดเป็นหัวเม็ด พระแสงตรีศูลองค์นี้มีฝักทองคำลงยา ๓ ฝักสำหรับสวมพระขรรค์แต่ละองค์ หีบบรรจุพระแสงตรีศูลเป็นหีบไม้บุกำมะหยี่สีเหลือง ด้านบนหีบประดับตราอาร์มแผ่นดินสยามทำด้วยทองคำสลักลายลงยา พร้อมแผ่นจารึกข้อความว่า “สมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ ที่ ๑ พระจุลจอมเกล้า เจ้ากรุงสยาม ฯลฯ ทรงยินดีมาใน สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชฟรานซิศ โยเสฟ ที่ ๑ พระเจ้ากรุงออศเตรีย ฯลฯ”


(๒) พระแสงกระบี่นาคสามเศียร

พระแสงกระบี่นาคสามเศียร

    สันนิษฐานว่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระแสงกระบี่องค์นี้แด่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซฟ ที่ ๑ เพื่อเป็นที่ระลึกในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเวียนนาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือมิเช่นนั้น ก็อาจเป็นของระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเวียนนาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๕

     พระแสงกระบี่  ดังกล่าว ใบกระบี่เป็นเหล็กกล้า สันคร่ำทองและปรุลาย ฝักกระบี่เป็นทองคำสลักลายลงยาประดับเพชรเป็นเถาพรรณพฤกษา

พระแสงกระบี่นาคสามเศียร

พระแสงกระบี่นาคสามเศียร


    บนฝักด้านหนึ่ง ปรากฏตราอาร์มแผ่นดินสยามพร้อมด้วยเครื่องอัษฎาวุธกับเครื่องพิชัยสงคราม บนฝักอีกด้านหนึ่งปรากฏยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ พร้อมด้วยสิ่งมงคล ๘ ประการตามคติพราหมณ์ ได้แก่ หม้อน้ำ สังข์ อุณหิส ธงสามชาย โคอุสุภราช ขอสับช้าง คทา และจักร ด้ามกระบี่เป็นลำตัวนาคและหัวกระบี่เป็นเศียรนาคสามเศียรลงยาประดับเพชร โดยเศียรข้างขนาดย่อมกว่าเศียรกลาง โกร่งกระบี่ปรุลายฉลุลงยาประดับเพชรเป็นเถาพรรณพฤกษา มีพระตราจักรีและตราอาร์มประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ประดับอยู่บนโกร่งด้านที่ติดกับใบกระบี่


หมายเหตุ การเก็บรักษาศิลปวัตถุทั้งสองรายการไว้ในคลัง มิได้จัดแสดงในนิทรรศการถาวร
ข้อมูลและภาพ โดย : https://thaiembassy.at/th/   |  Royal Thai Embassy Vienna 


ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ออสเตรีย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่ระลึก “จากเจ้าพระยาสู่ดานูบ: ๑๕๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” ทางลิงค์

https://thaiembassy.at/th/news/11-general-news/668-150.html
ข้อมูลเพิ่มเติม : จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 แห่งออสเตรีย


จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 หรือ จักรพรรดิฟรานซิส โจโซฟที่ 1 (18 สิงหาคม ค.ศ. 1830 – 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1916)

      ทรงเป็นจักรพรรดิออสเตรีย พระมหากษัตริย์ฮังการี และรัฐอื่น ๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1848 จนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต ทรงเป็นประธานสมาพันธรัฐเยอรมันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1850 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1866 พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองและเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิออสเตรีย–ฮังการี ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นอันดับหก ของรัฐทั้งหมดในประวัติศาสตร์
 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  


“ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”
KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖

    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

พิน็อกคิโอ Pinocchio

สังคมไทย ต้องช่วยกันจับโกหกพวกนักการเมือง เพราะคนโกหกไม่ควรมีที่ยืน ถ้านักการเมืองโกหกประชาชนได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย อำพรางความจริง พูด...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (3) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลอน (1) กลาโหม (8) การเกษตร (2) การจัดเก็บ (2) การเมือง (22) การศึกษา (95) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (11) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (2) ข่าวสาร (21) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (12) ครู (4) ความเชื่อ (4) ความรู้ (113) คอมมิวนิสต์ (23) คำภีร์ (1) คำสอน (1) เครื่องบิน (6) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (10) จีน (47) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (12) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (2) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (12) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (26) ทะเล (2) ทัศนะ (22) ทำบุญ (2) ทำอาหาร (4) เทคโนโลยี (12) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (2) ธรรมาธิปไตย (1) ธุรกิจ (7) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (26) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (11) บริการ (2) บริหาร (2) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (39) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (28) ประท้วง (2) ประเทศไทย (130) ประวัติศาสตร์ (120) ปรัชญาชีวิต (17) ปลูกต้นไม้ (2) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (6) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (7) พราหมณ์ (1) พิพิธภัณฑ์ (6) เพชรบุรี (2) เพลง (6) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (5) ภาคอีสาน (1) ภาษา (6) ภูมิปัญญา (13) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยิว (2) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (6) รัชกาลที่7 (6) รัชกาลที่ ๘ (2) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (71) เรื่องเล่า (13) โรค (2) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (11) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (7) โลก (3) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (29) ศิริราช (4) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (2) สงขลา (1) สงคราม (38) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (29) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (9) สุขภาพ (11) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (22) ห้องเรียน (3) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (28) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (3) อาหาร (10) อาหารจานโปรด (6) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (88) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand