ผู้สนับสนุน1/19/65

ธรรมโฆษณ์ คืออะไร ? แนะนำหนังสือ

โฆษณ์ คือ โฆษณา, ธรรมโฆษณ์ คือโฆษณาธรรม… การที่จะทำให้มี ธรรมโฆษณ์ คือการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางออกไป

 

ธรรมโฆษณ์  คืออะไร


วาทะสุดท้ายของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก และปณิธาน ๓ ข้อของท่านอาจารย์ อันได้แก่

1 เข้าถึงหัวใจศาสนาของตน

2 ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

3 นำโลกออกจากวัตถุนิยม
  "ปัจจุบันนี้เราโฆษณาในเรื่องที่ทำให้คนมีปัญหามากเหลือเกิน ส่วนการโฆษณาที่ทำให้คน "มีกุศล" ยังมีน้อย กำลังมันไม่พอ 

   โลกยังไม่สามารถตั้งอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของโลกได้ แต่กลายเป็นเวทีที่ยื้อแย่งฉกฉวยเอาความได้เปรียบแก่กันและกันเสียมากกว่า ศาสนาเหลืออยู่เป็นที่พึ่งด่านสุดท้าย ที่จะเป็นความหวังหรือที่พึ่งของโลก แต่ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอ ยังจะต้องทำความเข้าใจกันและประสานงานกันอีกมาก กิจกรรมธรรมโฆษณ์มีความมุ่งหมายส่วนลึกเพื่อแก้ปัญหาส่วนนี้

   ทุกศาสนาล้วนแต่มี "ธรรมเป็นเนื้อใน" ซึ่งหากสามารถนำออกมาใช้ได้ ก็จะแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกได้ การทำให้โลกนี้มีศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แห่งยุคปัจจุบัน ศาสนิกของแต่ละศาสนาจะต้องเข้าถึงแก่นแท้แห่งศาสนาของตน ๆ จึงจะร่วมมือช่วยโลกได้ กิจกรรมธรรมโฆษณ์กำลังดำเนินไป 

   สิ่งที่ต้องระมัดระวัง และตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง ก็คือ เรากำลังทำกันได้แต่เพียง “รู้” ธรรมะ  แต่ “ไม่มี” ธรรมะ ยังไม่มีธรรมะใช้ในการแก้ปัญหานั้นอย่างเพียงพอ เราไม่ได้บังคับตนเองให้มีธรรมะอย่างที่เราได้เรียนรู้ เรายังไม่ละอายในการที่เราไม่มีธรรมะ เรายังไม่กลัวอันตรายอันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีธรรมะ  การสอนและการเรียนธรรมะยังเป็นสิ่งที่มีผลไม่คุ้มทุน กิจกรรมธรรมโฆษณ์ จึงมุ่งไปในทางการกระทำให้มีธรรมะยิ่งกว่าที่จะเพียงแต่ให้รู้ธรรมะเท่านั้น

   การศึกษาระบบ “สุนัขหางหาย” แห่งโลกยุคปัจจุบัน นอกจากไม่สอนธรรม มัวแต่สอนหนังสือและวิชาชีพแล้ว ยังสอนไปในทางไม่ให้บังคับตัวเองด้วย โดยการถือว่าเป็นการเสียอิสรภาพและผิดหลักจิตวิทยา  พลโลกยุคปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะที่ยากที่จะมีธรรมะมากยิ่งขึ้นทุกที เพราะหลงมีรสนิยมแห่งการตามใจตัวเอง อันเป็นข้าศึกต่อธรรมะ คนในยุคปัจจุบันบูชาความอร่อยทางตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ แทนการบูชาพระเจ้า ทั้งคนแก่และเด็ก ทั้งศิษย์และอาจารย์ มีความเห็นตรงกันในข้อนี้ จึงเป็นการยากที่ใคร ๆ จะมาคัดง้างให้หันไปบูชาธรรมะแทนการบูชาอายตนะที่มีไว้เพื่อกามารมณ์ และวิธีการบริโภคกามารมณ์อย่างวิปริตวิตถารชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน กิจกรรมธรรมโฆษณ์จึงตกอยู่ในลักษณะเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา หรือถึงกับจูงช้างลอดรูเข็มเอาทีเดียว แต่พวกเราก็ยังทอดทิ้งภารธุระอันนี้ไม่ได้อยู่นั่นเอง

 

 แนะนำหนังสือ ชุดธรรมโฆษณ์หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ โดยในหมวดที่หนึ่ง คือชุดจากพระโอษฐ์ มีห้าเล่ม ดังนี้

  • พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

    เป็นพระประวัติตรัสเล่า ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคละปน เพราะเป็นที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงประวัติของพระองค์เอง จากคัมภีรัพระไตรปิฎกล้วน เลือกเก็บเอามา ร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ ติดต่อกันเป็นลำดับ มุ่งแสดงหลักธรรมที่แนบอยู่ในพระชนม์ชีพของพระองค์ แทนการมุ่งทางตำนานประวัติ หรือนิยายประวัติ เพื่อให้เป็นหนังสือส่งเสริมปฏิบัติธรรมเล่มหนึ่ง เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นแก่นแห่งเรื่องพุทธประวัติด้วย เป็นส่วนพิเศษ
 

  • อริยสัจจากระโอษฐ์ภาคต้นและภาคปลาย

เป็นการรวบรวมเรื่องอริยสัจที่ตรัสเอง ไว้อย่างครบถ้วนที่สุด เพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจอย่างชัดแจ้ง ให้สมกับข้อที่ว่า อริยสัจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวบรวมแห่งพระพุทธ-วจนะทั้งปวง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันเผยแผ่ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์

  • ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

  เป็นคำชี้ขุมทรัพย์ที่ตรัสเอง ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคละปน เพราะเป็นที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิต ที่ตรัสขนาบและชี้ชวนไว้ด้วยพระองค์เอง จากพระไตรปิฎกล้วน เลือกเก็บเอามาร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ ติดต่อกันตามลำดับ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาของผู้ขุดค้นขุมทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจของผู้เหน็ดเหนื่อยในการขุดค้นขุมทรัพย์ และเพื่อเป็นเครื่องกลับตัวของผู้ที่ขุดค้นขุมทรัพย์อยู่ในวิธีที่นอกทาง เป็นส่วนพิเศษ

  • ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

   เป็นการรวบรวมเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดแจ้งถึงที่สุด ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต" ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว นับเป็นการเห็นพระพุทธองค์ในภาษาธรรมซึ่งเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง


อ้างอิงจาก ส่วนหนึ่งในบทคำนำหนังสือ

ชุดธรรมโฆษณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ / หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ
Hanging hook ตะขอแขวนห้อยของ วัสดุเป็นซิลิโคน ดัดทรงปรับท่าทางได้

Admin Bee

Author & Editor

🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน
🟡 โพสต์แนะนำ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

     เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 “ให้พิจารณาใช้ คลองลัดโพธิ์ จ.สม...

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY

🏆 บทความพิเศษ


9NOMAD by IODINE
แนะนำผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ แนะนำหนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่าเก็บมือเดียว ซื้อมาอ่านเอง มีหลากหลายประเภท เป็นหนังสือที่อ่านได้เรื่อยๆ ร่วมสมัย เช่น หนังสือแนวประวัติศาสตร์ หนังสือชีวประวัติบุคคล, หนังสือพัฒนาตนเอง และจิตวิทยา เป็นต้น เราอัพเดทเล่มใหม่เรื่อยๆ สามารถเลือกซื้อได้ทาง Shopee


Popular Posts

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หนังสือการตลาดออนไลน์

ผู้สนับสนุน

กระเป๋า Macbook Messenger Style หนังแท้ สำหรับใส่ Mac 13

กระเป๋าหนังแท้ สำหรับผู้ชาย Messenger Macbook Smart Satchel Super Black Color    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กรรม (4) กรุงเทพฯ (14) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การศึกษา (79) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (4) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (17) เขมร (7) โขน (2) คณะราษฎร (3) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (78) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (7) จีน (34) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (2) ดอกไม้ (1) เด็ก (2) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) เตือนภัย (10) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (22) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนาคาร (3) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (4) นราธิวาส (3) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิยาย (1) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (8) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (28) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (6) ประเทศไทย (79) ประวัติศาสตร์ (89) ปรัชญาชีวิต (15) ปูติน (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (4) พิพิธภัณฑ์ (2) เพชรบุรี (2) เพลง (5) ฟาโรห์ (1) ไฟ (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (4) มวยไทย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (1) ยิว (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๔ (1) รัชกาลที่ ๕ (4) รัชกาลที่7 (4) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (58) เรื่องเล่า (1) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงพยาบาล (2) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (1) ลาว (4) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (1) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (3) ไวรัล (1) ศาสนา (19) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (29) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (25) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (3) สุขภาพ (6) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (2) หนังสือ (16) ห้องเรียน (1) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (22) อังกฤษ (3) อาหาร (1) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) metaverse (1) Nuclear (1) OPENUP (1) Social media (2) social views (57) startup (1) UNESCO (2)

 
miscthailand