ค้นหาบทความ 🙄

1/19/65

ธรรมโฆษณ์ คืออะไร ? แนะนำหนังสือ

โฆษณ์ คือ โฆษณา, ธรรมโฆษณ์ คือโฆษณาธรรม… การที่จะทำให้มี ธรรมโฆษณ์ คือการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางออกไป

 

ธรรมโฆษณ์  คืออะไร


วาทะสุดท้ายของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก และปณิธาน ๓ ข้อของท่านอาจารย์ อันได้แก่

1 เข้าถึงหัวใจศาสนาของตน

2 ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

3 นำโลกออกจากวัตถุนิยม
  "ปัจจุบันนี้เราโฆษณาในเรื่องที่ทำให้คนมีปัญหามากเหลือเกิน ส่วนการโฆษณาที่ทำให้คน "มีกุศล" ยังมีน้อย กำลังมันไม่พอ 

   โลกยังไม่สามารถตั้งอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของโลกได้ แต่กลายเป็นเวทีที่ยื้อแย่งฉกฉวยเอาความได้เปรียบแก่กันและกันเสียมากกว่า ศาสนาเหลืออยู่เป็นที่พึ่งด่านสุดท้าย ที่จะเป็นความหวังหรือที่พึ่งของโลก แต่ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอ ยังจะต้องทำความเข้าใจกันและประสานงานกันอีกมาก กิจกรรมธรรมโฆษณ์มีความมุ่งหมายส่วนลึกเพื่อแก้ปัญหาส่วนนี้

   ทุกศาสนาล้วนแต่มี "ธรรมเป็นเนื้อใน" ซึ่งหากสามารถนำออกมาใช้ได้ ก็จะแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกได้ การทำให้โลกนี้มีศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แห่งยุคปัจจุบัน ศาสนิกของแต่ละศาสนาจะต้องเข้าถึงแก่นแท้แห่งศาสนาของตน ๆ จึงจะร่วมมือช่วยโลกได้ กิจกรรมธรรมโฆษณ์กำลังดำเนินไป 

   สิ่งที่ต้องระมัดระวัง และตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง ก็คือ เรากำลังทำกันได้แต่เพียง “รู้” ธรรมะ  แต่ “ไม่มี” ธรรมะ ยังไม่มีธรรมะใช้ในการแก้ปัญหานั้นอย่างเพียงพอ เราไม่ได้บังคับตนเองให้มีธรรมะอย่างที่เราได้เรียนรู้ เรายังไม่ละอายในการที่เราไม่มีธรรมะ เรายังไม่กลัวอันตรายอันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีธรรมะ  การสอนและการเรียนธรรมะยังเป็นสิ่งที่มีผลไม่คุ้มทุน กิจกรรมธรรมโฆษณ์ จึงมุ่งไปในทางการกระทำให้มีธรรมะยิ่งกว่าที่จะเพียงแต่ให้รู้ธรรมะเท่านั้น

   การศึกษาระบบ “สุนัขหางหาย” แห่งโลกยุคปัจจุบัน นอกจากไม่สอนธรรม มัวแต่สอนหนังสือและวิชาชีพแล้ว ยังสอนไปในทางไม่ให้บังคับตัวเองด้วย โดยการถือว่าเป็นการเสียอิสรภาพและผิดหลักจิตวิทยา  พลโลกยุคปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะที่ยากที่จะมีธรรมะมากยิ่งขึ้นทุกที เพราะหลงมีรสนิยมแห่งการตามใจตัวเอง อันเป็นข้าศึกต่อธรรมะ คนในยุคปัจจุบันบูชาความอร่อยทางตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ แทนการบูชาพระเจ้า ทั้งคนแก่และเด็ก ทั้งศิษย์และอาจารย์ มีความเห็นตรงกันในข้อนี้ จึงเป็นการยากที่ใคร ๆ จะมาคัดง้างให้หันไปบูชาธรรมะแทนการบูชาอายตนะที่มีไว้เพื่อกามารมณ์ และวิธีการบริโภคกามารมณ์อย่างวิปริตวิตถารชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน กิจกรรมธรรมโฆษณ์จึงตกอยู่ในลักษณะเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา หรือถึงกับจูงช้างลอดรูเข็มเอาทีเดียว แต่พวกเราก็ยังทอดทิ้งภารธุระอันนี้ไม่ได้อยู่นั่นเอง

 

 แนะนำหนังสือ ชุดธรรมโฆษณ์หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ โดยในหมวดที่หนึ่ง คือชุดจากพระโอษฐ์ มีห้าเล่ม ดังนี้

  • พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

    เป็นพระประวัติตรัสเล่า ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคละปน เพราะเป็นที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงประวัติของพระองค์เอง จากคัมภีรัพระไตรปิฎกล้วน เลือกเก็บเอามา ร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ ติดต่อกันเป็นลำดับ มุ่งแสดงหลักธรรมที่แนบอยู่ในพระชนม์ชีพของพระองค์ แทนการมุ่งทางตำนานประวัติ หรือนิยายประวัติ เพื่อให้เป็นหนังสือส่งเสริมปฏิบัติธรรมเล่มหนึ่ง เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นแก่นแห่งเรื่องพุทธประวัติด้วย เป็นส่วนพิเศษ
 

  • อริยสัจจากระโอษฐ์ภาคต้นและภาคปลาย

เป็นการรวบรวมเรื่องอริยสัจที่ตรัสเอง ไว้อย่างครบถ้วนที่สุด เพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจอย่างชัดแจ้ง ให้สมกับข้อที่ว่า อริยสัจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวบรวมแห่งพระพุทธ-วจนะทั้งปวง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันเผยแผ่ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์

  • ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

  เป็นคำชี้ขุมทรัพย์ที่ตรัสเอง ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคละปน เพราะเป็นที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิต ที่ตรัสขนาบและชี้ชวนไว้ด้วยพระองค์เอง จากพระไตรปิฎกล้วน เลือกเก็บเอามาร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ ติดต่อกันตามลำดับ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาของผู้ขุดค้นขุมทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจของผู้เหน็ดเหนื่อยในการขุดค้นขุมทรัพย์ และเพื่อเป็นเครื่องกลับตัวของผู้ที่ขุดค้นขุมทรัพย์อยู่ในวิธีที่นอกทาง เป็นส่วนพิเศษ

  • ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

   เป็นการรวบรวมเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดแจ้งถึงที่สุด ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต" ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว นับเป็นการเห็นพระพุทธองค์ในภาษาธรรมซึ่งเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง


อ้างอิงจาก ส่วนหนึ่งในบทคำนำหนังสือ

ชุดธรรมโฆษณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ / หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ แล้ว ขอม เป็นใครกันแน่ ? ตอนที่ ๑

ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือ เขมรลอกไปจากไทย ตอนที่ ๑ “ขอม” ไม่ใช่เขมร ไม่ใช่ชื่อประเทศ  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (81) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (85) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (38) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (12) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (31) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (97) ประวัติศาสตร์ (104) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (3) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (1) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (5) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (2) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (2) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (67) เรื่องเล่า (8) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (4) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (31) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (7) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (17) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (4) อาหารจานโปรด (2) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (3) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand