ค้นหาบทความ 🙄

3/11/65

กำเนิดพระเศวตคชเดชน์ดิลก

ช้างพลายสำคัญคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)  ถือกำเนิดในพื้นที่ของบริษัทบอร์เนียว ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พระเศวตคชเดชน์ดิลก

พระเศวตคชเดชน์ดิลก
ช้างคู่พระบารมีรัชกาลที่ 7

กำเนิดพระเศวตคชเดชน์ดิลก


      ช้างทรง แห่งองค์พระมหากษัตริย์นั้น จะมีการเสาะแสวงหาและคัดเลือกช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลตามตำราคชลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ช้างเผือก” ซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เป็นมงคลยิ่งเกิดมาเป็นช้างคู่พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจักรพรรดิเท่านั้น

     ดังนั้นจะมีการประกอบพิธีรับและพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชเป็นพระ พระยา หรือเจ้าพระยาช้างต้น ด้วยเชื่อว่าช้างเผือกจะนำความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์มาสู่ราชอาณาจักรแห่งองค์พระมหากษัตริย์ เป็นอเนกอนันต์

     ช้างพลายสำคัญคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)  ถือกำเนิดในพื้นที่ของ บริษัทบอร์เนียว ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลูกช้างที่มีลักษณะกาย และนิสัยไม่เหมือนกับช้างอื่น ๆ มีผิวกายสีหม้อใหม่ ตาสีม่วง เพดานขาว อันทโกสขาว เล็บขาว ขนที่หัว และขนตามตัวสีเหลือง ขนหูขาว ขนหางสีเหลืองเจือดำ เมื่อมีอายุ 5 เดือน ลักษณะเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้น และด้วยนิสัยรักความสะอาด ช่างเล่น แต่มีมารยาทนุ่มนวลต่างกับจริตกิริยาของช้างธรรมดา ทำให้ลูกช้างดังกล่าวเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่บริษัทบอร์เนียว และเด็ก ๆ

     เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ และนายดี เอฟ แมคไฟ ผู้จัดการป่าไม้บริษัทบอร์เนียว พร้อมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่จึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายลูกช้างเผือกนี้ ให้เป็นช้างคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบลักษณะแล้ว จึงทราบว่าเป็นพระเศวตกุญชร ตระกูลอัคนิพงศ์ * พระคชลักษณ์นามปทุมหัตถี  (*ช้างเผือกตระกูลอัคนิพงศ์ มีกระอันเล็กเสมอและงาม มีตาดุจน้ำผึ้งรวง เส้นผมกลมและงาม มีพรรณละเอียดเกลี้ยง หูนั้นแดง หน้าแดง ปากแดง งาแดงรำไร มีประภาพดุจไฟป่า คชลักษณ์นามปทุมหัตถี มีพรรณลักษณะสมบูรณ์ สีตัวดุจสีบัวโรย รูปงามบริสุทธิ์ กล้าหาญ เป็นมงคล)( พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงหลั่งน้ำพระราชทานช้างสำคัญ และพระราชทาน ท่อนอ้อยแดงอันจารึกนามว่า พระเศวตคชเดชน์ดิลก แก่ช้างสำคัญรหัสเอกสาร ภ 003 หวญ 61/7 )

พิธีขึ้นระวางสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก

      พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดพระเนตรช้างคู่พระบารมีที่เชิงดอยสุเทพ นครเชียงใหม่ ในคราวเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2469 มีเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนร่วมกันจัดพิธีสมโภชช้างดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยสร้างโรงช้างบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงเรียน ตั้งอยู่ด้านหน้าพลับพลาที่ประทับ ช้างสำคัญเชือกนี้เมื่อทำพิธีขึ้นระวางสมโภชในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต แล้วได้รับพระราชทานนามว่า “พระเศวตคชเดชน์ดิลก”  ซึ่งถือว่าเป็นช้างคู่พระบารมีในรัชกาลที่ 7 เพียงช้างเดียว และถือเป็นช้างสำคัญช้างแรกที่เดินทางโดยรถไฟจากนครเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯ

      มีเรื่องเล่าว่า ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. 2477 พระองค์เสด็จไปทรงประทับที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ประชวรอย่างต่อเนื่อง พระเศวตคชเดชน์ดิลก ซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็เริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ  ไม่กินหญ้าไม่กินน้ำ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2484 อาการของพระเศวตคชเดชน์ดิลกก็ทรุดลง แต่ยังคงมีชีวิตอยู่ จนถึง พ.ศ. 2486  พระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างคู่พระบารมีในรัชกาลที่ 7 จึงล้มลง

      พิธีรับและพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลกมีรายละเอียดตามเอกสารจดหมายเหตุ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชุดเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม 5/1 เรื่องช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ (เปนพระเศวตคชเดชนดิลก) และภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ภ 003 หวญ 61 เรื่องพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกในรัชกาลที่ 7 (เชียงใหม่ - กรุงเทพ)

ผู้เรียบเรียง บุศยารัตน์ คู่เทียม นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

fb : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

-------------------------------
อ้างอิง

กรมศิลปากร. ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.
สถาบันพระปกเกล้า. ภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์รัชกาลที่ 7. มทท: 2547.
สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. ช้างไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2540.
เอนก นาวิกมูล. บางกอกกับหัวเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด, 2547.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม 5/1 เรื่องช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ (เปนพระเศวตคชเดชนดิลก) (4 ธ.ค. 2469 - 31 ก.ค. 2472).
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ภ 003 หวญ 61 เรื่องพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกในรัชกาลที่ 7 (เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ).


หนังสือ: งานประจำสอนทำธุรกิจ
 
การทำงานประจำก็ดูกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ต้องอดทนให้ผ่านไป จะดีแค่ไหน ถ้าเราเปลี่ยนการทำงานประจำในแต่ละวันให้กลายเป็นบทเรียนสอนวิชาสร้างธุรกิจ ให้เราใช้เวลาแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าคูณสอง เป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ
   


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ แล้ว ขอม เป็นใครกันแน่ ? ตอนที่ ๑

ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือ เขมรลอกไปจากไทย ตอนที่ ๑ “ขอม” ไม่ใช่เขมร ไม่ใช่ชื่อประเทศ  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (81) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (85) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (38) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (12) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (31) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (97) ประวัติศาสตร์ (104) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (3) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (1) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (5) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (2) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (2) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (67) เรื่องเล่า (8) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (4) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (31) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (7) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (17) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (4) อาหารจานโปรด (2) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (3) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand